Moodle

ระบบสื่อออนไลน์ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอและเผยแพร่องค์ความรู้สำหรับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และผู้สนใจทั่วไป


กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
ประกาศการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ สคบศ. รูปภาพของAdmin User Admin User 0 Admin User
Tue, 25Jun 2013, 04:36 PM